07/22'
ART DIRECTOR & HIAR Yukihisa Murayama | own
Satomi Nishikawa | own Sayaka Nishioka | own Yoshimi Nakamura | own Fumina Kobayashi | own Motoko Kojima | own
HIAR & MAKE Nozomi Oonishi | own
CREATIVE DIRECTOR Munenari Maegawa |
Knowledge Design
©️own inc Limited
own instagram
/ own Art Worl instagram
own
& Knowledge